- sở kịch -

♦ Phiên âm: (chǔjù).


♦Sở kịch (kịch hát, phát triển từ lối hát Hoa cổ vùng Hoàng Cương, Hiếu Cảm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). , , 西.


Vừa được xem: 楚劇尖兵函數騰空粗拉夏耘定馆县馬蘭