, - án bản , châm bản -

♦ Phiên âm: (ànbǎn, zhēn bǎn ).


♦Cái thớt


Vừa được xem: 案板,砧板