- tra tiêu,sáo -

♦ Phiên âm: (cháshào).


♦kiểm tra trạm gác. . .


Vừa được xem: 查哨乞討事必躬親乞求事實事宜乞援事半功倍事勢