- tra khám -

♦ Phiên âm: (chákān).


.


Vừa được xem: 查勘侵擾濾液侵掠千秋侵吞侵占千歲侵佔侧面发球