- cam quất -

♦ Phiên âm: (gānjú).


♦cam quýt. , .


Vừa được xem: 柑橘柑子糖葫蘆椪柑