- cam tử,tí -

♦ Phiên âm: (gān·zi).


♦cây cam; quả cam. .


Vừa được xem: 柑子糖葫蘆椪柑