- bách,bá du -

♦ Phiên âm: (bǎiyóu).


♦nhựa đường; dầu hắc; hắc ín. .


Vừa được xem: 柏油拘儒獲救廬舍避孕环臨界