- quả phấn -

♦ Phiên âm: (guǒfěn).


♦phấn; lớp phấn (lớp phủ ngoài của một số loại trái cây). ().


Vừa được xem: 果粉一口達成擁護樂舞牙婆垂簾聽政