- lâm tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (línquán).


.


Vừa được xem: 林泉銜恨酒石酸涂炭姨母娑羅樹幾何