- lâm lâm tổng tổng -

♦ Phiên âm: (línlínzǒngzǒng).


, .


Vừa được xem: 林林總總特輯