- lâm khẩn -

♦ Phiên âm: (línkěn).


.


Vừa được xem: 林墾后窗書面書頁書齋暗昧松雞松軟