- lâm quan,quán -

♦ Phiên âm: (línguān).


♦tán rừng; vòm cây. .


Vừa được xem: 林冠暗殺夜明珠林墾后窗書面書頁書齋