- uổng phí,bỉ -

♦ Phiên âm: (wǎngfèi).Vừa được xem: 枉費