- bản tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (bǎnjí).


♦sổ đăng ký (hộ khẩu, đất đai). . 簿.


Vừa được xem: 板籍果粉一口達成擁護樂舞牙婆垂簾聽政