- bản tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (bǎnjí).


♦sổ đăng ký (hộ khẩu, đất đai). . 簿.


Vừa được xem: 板籍揄揚慶典绿