- tùng,tông nhuyễn -

♦ Phiên âm: (sōngruǎn).


.


Vừa được xem: 松軟東南婚約家童松快替換暗流