- tùng,tông giải -

♦ Phiên âm: (sōngxiè).


♦1. buông lơi; buông lỏng. ;.


Vừa được xem: 松懈富實曾孫女撒尿書生曾孫