- đông nam -

♦ Phiên âm: (dōngnán).


♦1. đông nam; phía đông nam. .


Vừa được xem: 東南婚約家童松快替換暗流曲子護城