- kiệt phỉ,phi tốn -

♦ Phiên âm: (jiéfēixùn).


♦Jefferson (thủ phủ bang Missouri, Mỹ). 美國.


Vừa được xem: 杰斐遜砧板嫡傳