- kiệt xuất,xúy -

♦ Phiên âm: (jiéchū).


.


Vừa được xem: 杰出侵占铁砧æ—