- kiệt khắc tốn -

♦ Phiên âm: (jiékèxùn).


♦1. Jackson (thành phố nam trung bộ bang Michigan, Mỹ). 美國西, . .


Vừa được xem: 杰克遜李常杰案板