- kiệt khắc tốn duy nhĩ -

♦ Phiên âm: (jiékèxùnwéiěr).


♦1. Jacksonville (thành phố miền trung bang Arkansas, Mỹ). , , 美國.


Vừa được xem: 杰克遜維爾苟得識時務者為俊杰英杰