- BÔI THUỶ LẬP TÚC -

♦ Phiên âm: (bēishuǐlìsù).


♦chén nước hạt kê; thức ăn ít ỏi. , . .


Vừa được xem: 杯水粒粟蘊含蕭瑟蔚為大觀蓬頭歷齒敝邑蓬頭垢面敝帚自珍