- đỗ phủ -

♦ Phiên âm: (dùfǔ).


♦Đỗ Phủ (nhà thơ nổi tiếng thời Đường). (712-770). , . , . . 杜甫. "".


Vừa được xem: 杜甫航次導航續航航模