- lí thường kiệt -

♦ Phiên âm: (Lǐ cháng jié ).


♦Lý Thường Kiệt


Vừa được xem: 李常杰案板,砧板