- cơ,ki,kì tràng,trường đăng tiêu,phiêu -

♦ Phiên âm: (jīchǎng dēng biāo ).


♦Đèn hiệu trên sân bay


Vừa được xem: 机场灯标家長截然個人主義鎂磚金雞納霜