- cơ,ki,kì khí an,yên toàn tác nghiệp -

♦ Phiên âm: (jī qì ān quán zuò yè ).


♦an toàn thiết bị điện


Vừa được xem: 机器安全作业商业资讯反側邦交