- bổn tịch -

♦ Phiên âm: (běn jí,jiè ).


(hvtd)♦Chỗ nguyên lai sinh trưởng của tổ tiên hoặc của chính mình. § Cũng gọi là tịch quán .


Vừa được xem: 本籍员工帽子