- bổn lai diện mục -

♦ Phiên âm: (běn lái,lài miàn mù ).


(hvtd)♦(Phật giáo dụng ngữ) Mặt mắt xưa nay vẫn có. § Chỉ tâm tính cố hữu của người ta.
♦Hình dạng gốc của sự vật. ◇Kính hoa duyên : Nhậm tha biến huyễn, hà năng thoát khước bổn lai diện mục! , (Đệ tứ thập lục hồi) Mặc cho nó biến hóa, làm sao thoát khỏi hình dạng từ trước đến giờ của nó.


Vừa được xem: 本來面目