- vị,mùi nhiên -

♦ Phiên âm: (wèirán).Vừa được xem: 未然千信息降半旗褙子尚武弓弩手宮保