- mộc kịch -

♦ Phiên âm: (mùjī).


♦guốc gỗ; guốc mộc. .


Vừa được xem: 木屐預選陽平浪曲尺溫室林冠暗殺