- BẰNG TỈ VI GIAN -

♦ Phiên âm: (péngbǐwéijiān).


♦kéo bè kéo cánh làm việc xấu; cấu kết với nhau làm việc xấu. .


Vừa được xem: 朋比為奸轟趕轟然煤花轟擊轟動轎車轎子焊根