- nguyệt lạc sâm hoành -

♦ Phiên âm: (yuè luò,là cān,sān héng,hèng ).


(hvtd)♦Trăng xuống thấp, sao Sâm chiếu ngang. Chỉ trời sắp sáng. § Cũng nói là nguyệt lạc tinh trầm . ◇Hồng Mại : Đông phương dĩ bạch, nguyệt lạc Sâm hoành , (Dong trai tùy bút , Mai hoa hoành sâm ).


Vừa được xem: 月落參橫位数佈局但是再也但凡伺隙其他伺候