- thế hoán -

♦ Phiên âm: (tìhuàn).


.


Vừa được xem: 替換暗流曲子護城河武工隊曲曲彎彎曹白