- tằng,tăng kinh -

♦ Phiên âm: (céngjīng).Vừa được xem: 曾經彩色纸選錄書物房东巷戰剖析暗沉沉