- tằng,tăng tôn,tốn -

♦ Phiên âm: (zēngsūn).


♦chắt; chắt trai; cháu cố trai. .


Vừa được xem: 曾孫主名暴病暗杀越南回事司垒裁判