- tằng,tăng tôn,tốn nữ,nứ,nhữ -

♦ Phiên âm: (zēngsūnnǚ).


♦cháu cố gái; chắt gái. ().


Vừa được xem: 曾孫女撒尿書生曾孫主名暴病