- tào bạch ngư -

♦ Phiên âm: (cāobáiyǔ).


♦cá be be; cá bẹ dài. , 中國. , 50. 中國沿, .


Vừa được xem: 曹白魚替死鬼買空倉校長趺坐書牘