- THƯ -

♦ Phiên âm: (shū).


.


Vừa được xem: 富庶松懈富實曾孫女撒尿書生