- thư trai -

♦ Phiên âm: (shūzhāi).


♦thư phòng; phòng đọc sách. .


Vừa được xem: 書齋暗昧松雞松軟東南婚約家童