- thư hương thế gia -

♦ Phiên âm: (shū xiāng shì jiā,jie ).


(hvtd)♦Dòng dõi có học vấn. § Cũng như thư hương môn đệ .


Vừa được xem: 書香世家富庶松懈富實曾孫女撒尿