- thư hiệt -

♦ Phiên âm: (shūyè).


♦trang sách. .


Vừa được xem: 書頁書齋暗昧松雞松軟東南婚約家童