- thư tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (shūjí).


♦thư tịch; sách vở. ().


Vừa được xem: 書籍二人轉典籍土粉子學籍奶粉洋粉