- thư sanh,sinh -

♦ Phiên âm: (shūshēng).


.


Vừa được xem: 書生曾孫主名暴病暗杀越南