- thư sanh,sinh khí,khất -

♦ Phiên âm: (shūshēngqì).


♦dáng vẻ thư sinh. , .


Vừa được xem: 書生氣曲古霉素替身軟錳礦暴逆書香世家