- khúc khúc loan loan -

♦ Phiên âm: (qūqūwānwān).


.


Vừa được xem: 曲曲彎彎曹白魚替死鬼買空倉校長