- khúc xích -

♦ Phiên âm: (qūchǐ).


♦thước cuộn; thước thợ; ê-ke. , , . .


Vừa được xem: 曲尺溫室林冠暗殺夜明珠林墾后窗