- khúc tử,tí -

♦ Phiên âm: (qǔ·zi).


.


Vừa được xem: 曲子護城河武工隊曲曲彎彎曹白魚替死