- bạo hổ bằng hà -

♦ Phiên âm: (bào,pù hǔ,hù píng hé ).


(hvtd)♦Bắt hổ tay không, lội sông, toàn những việc nguy hiểm. Chỉ kẻ hữu dũng vô mưu. ◇Luận ngữ : Bạo hổ bằng hà, tử nhi vô hối giả, ngô bất dữ dã , , (Thuật nhi ) Tay không mà bắt cọp, không thuyền mà lội qua sông, chết không tiếc thân, kẻ ấy ta không cho theo giúp ta.


Vừa được xem: 暴虎憑河街市家禽内脏