- bạo,bộc liệt -

♦ Phiên âm: (bàoliè).Vừa được xem: 暴烈書生氣曲古霉素替身軟錳礦暴逆書香世家