- ám sát,sái,tát -

♦ Phiên âm: (àn shā ).


♦ám sát


Vừa được xem: 暗杀越南回事司垒裁判税号書院荊棘載途連續劇木屐